Matkaklubi põhikiri

Põhikiri

Mittetulundusühing Alutaguse Matkaklubi
Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED JA EESMÄRGID

Artikkel 1
Üldsätted
1.1.      Alutaguse Matkaklubi (inglise keeles Estonian Ramblers Club), lühinimetusega AMK, on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. AMK -l on oma kaubamärk.
1.3. AMK nimi on eesti keeles – ALUTAGUSE MATKAKLUBI.
1.4. AMK asukohaks on Ida-Virumaa. AMK aadress on: Jaama 1, Kohtla-Nõmme.
1.5. AMK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.

Artikkel 2
Eesmärgid
2.1. AMK eesmärkideks on:
2.1.1. matkaalase tegevuse propageerimine ja arendamine, sh tippsport, harrastus- ja tervisesport ning vaba aja veetmine looduses matkates;
2.1.2. looduses liikumise propageerimine ja arendamine, sh keskkonnaharidus, loodusturism, aktiivne puhkus;
2.1.3. keskkonnahariduse propageerimine ja arendamine, sh õppeprogrammid, õppelaagrid, koolitused, näitused, muud teavitusüritused.

II. LIIKMED

Artikkel 3
AMK liikmed
3. AMK liikmed võivad olla tegevliikmed või toetajaliikmed.

Artikkel 4
Tegevliikmed
4.1. AMK tegevliikmeteks võivad olla kõik isikud, kes soovivad arendada AMK eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, järgivad AMK põhikirja ja maksavad liikmemaksu.
4.2. AMK tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus. Liikmemaksu õigeaegselt ja täies mahus tasunud AMK tegevliikmel on kõik AMK liikmeõigused ja kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata.

Artikkel 5
Toetajaliikmed
5.1. AMK toetajaliikmeteks võivad olla kõik isikud, kes soovivad toetada ja kaasa aidata AMK eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning kes tunnistavad käesolevat põhikirja.
5.2. AMK toetajaliikmel ei ole hääleõigust. Muud tegevliikme õigused ja liikmete kohustused laienevad toetajaliikmele AMK juhatuse poolt ettenähtud korras ja ulatuses.

Artikkel 6
Liikmeks vastuvõtmine
6.1. AMK liikmeks vastuvõtmise otsustab AMK juhatus vastava kirjaliku avalduse alusel. Kirjalik avaldus esitatakse AMK juhatusele, kellel on vajaduse korral õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.
6.2. AMK liikme õigused ja kohustused omandab isik peale AMK juhatuse sellekohase otsuse tegemist ning sisseastumismaksu tasumist.

Artikkel 7
Liikmete õigused
AMK tegevliikmeil on õigus:
7.1. osaleda AMK üldkoosolekul otsustava hääleõigusega, valida ja olla valitud AMK juht- ja kontrollorganitesse;
7.2. saada AMK juhatuselt ja muudelt organitelt teavet AMK tegevuse kohta;
7.3. peatada oma liikmelisus AMK-s;
7.4. astuda AMK -st välja;
7.5. Toetajaliikmel on kõik tegevliikme õigused, välja arvatud punktis 7.1. sätestatu.

Artikkel 8
Liikmete kohustused
8.1. AMK liikmed on kohustatud:
8.1.1. järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku, juht- ja kontrollorganite tehtud otsuseid;
8.1.2. tasuma AMK liikmemaksu;
8.1.3. osutama kaasabi AMK eesmärkide saavutamisele;
8.1.4. teatama AMK juhatusele kehtivad kontaktandmed;
8.1.5. mitte kahjustama oma tegevusega AMK mainet;
8.1.6. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib AMK liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

Artikkel 9
Liikmelisuse peatamine ja lõppemine
9.1. AMK liikmel on õigus oma avalduse alusel peatada oma liikmelisus AMK -s. Liikmelisus peatatakse juhatuse otsusel.
9.2. AMKst väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
9.3. AMK liikme võib liikmeskonnast välja arvata juhatuse otsusega, kui
9.3.1. AMK liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu.
9.3.2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi AMK üldkoosolekul või AMK poolt korraldatud üritusel.
9.3.3. kahjustab olulisel määral AMK tegevust või mainet.
9.4. AMK liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on kõik juhatuse liikmed.
9.5. AMK liige loetakse välja arvatuks sellekohase otsuse tegemise päevast. Juhatuse otsusel AMK liikmeskonnast välja arvatud isikul on õigus juhatuse otsuse peale edasi kaevata järgmisele korralisele üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

III. AUNIMETUS JA AUMÄRK

Artikkel 10
Aunimetus
10.1. Üldkoosoleku otsusega võidakse anda auliikme või muu aunimetus.
10.2. Aunimetuse omandajad ei pea olema AMK liikmed.
10.3. Auliikmed.
AMK auliikmed valitakse AMK liikmete seast, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud AMK eesmärkide täitmisele ning omavad AMK arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust. Auliikmed on vabastatud liikmemaksudest.

Artikkel 11
Aumärk
11.1. AMK aumärgi andmise otsustab üldkoosolek. AMK aumärk antakse AMK aktiivsetele liikmetele eriliste teenete eest.
11.2. Aumärgi statuudi kinnitab üldkoosolek.

IV. JUHTIMINE

Artikkel 12
Juhtorganid
12.1. AMK juhtorganid on:
12.1.1. üldkoosolek;
12.1.2. juhatus;
12.2. AMK kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
12.3. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib AMK tegevust üldkoosolekul valitud juhatus, mille tegevust juhib juhatuse esimees.
12.4. AMK täidesaatev ja korraldav organ on juhatuse esimees või tegevjuht.
12.5. AMK-d esindab:
12.5.1. juhatuse esimees kõikides õigustoimingutes;
12.5.2. juhatuse liikmed kõikides õigustoimingutes ainult ühiselt;
12.5.3. AMK liikmed juhatuse esimehe volikirjaga näidatud õigustoimingutes;
12.5.4. tegevjuht oma pädevuse piires volikirjata;
12.5.5. teised isikud juhatuse esimehe või tegevjuhi poolt antud volikirja alusel.
Kinnisasju ja registrisse kantud vallasasju võib võõrandada või asjaõigusega koormata ainult sellekohase eelneva üldkoosoleku otsuse alusel.

Artikkel 13
Üldkoosolek
13.1. AMK liikmete korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas.
13.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab AMK juhatus igale AMK liikmele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, kus on märgitud päevakord, toimumise koht ja kellaaeg.
13.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb ja on teise esindatud üle poole AMK liikmetest. Esindaja esitab üldkoosolekule tulles liikme lihtkirjaliku volituse.
13.4. Kui üldkoosolek ei ole käesolevas põhikirjas sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
13.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võtud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud AMK liikmetest või nende esindajatest.
13.6. Üldkoosolek töötab kutses edastatud päevakorra järgi. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik AMK liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole AMK liikmetest.
13.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik AMK liikmed.
13.8. Üldkoosoleku pädevus:
13.8.1. AMK põhikirja muutmine 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolekul;
13.8.2. AMK eesmärgi muutmine 9/10 liikmete nõusolekul;
13.8.3. AMK juhatuse liikmete määramine;
13.8.4. AMK revisjoni/revidendi määramine;
13.8.5. AMK juhatuse aruande ärakuulamine, majandusaasta aruande, auditeerimise või revisjonikomisjoni või revidendi arvamuse kinnitamine;
13.8.6. AMK sisseastumis- ja liikmemaksude kinnitamine;
13.8.7. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes AMK esindaja määramine;
13.8.8. AMKle kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
13.8.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Artikkel 14
Juhatus
14.1. AMK tegevust juhib ja seda esindab 3-5 liikmeline juhatus,
14.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks
14.3. AMK nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 60 000 eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
14.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
14.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
14.6. Istungi kutsub kokku juhatuse esimees teatades juhatuse liikmetele istungi toimumise aja ja koha ning arutamisele tulevad küsimused vähemalt 7 päeva enne istungit.
14.7. Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete poolt kolmeks aastaks, ta juhib ja korraldab AMK juhatuse tööd.

V. STRUKTUUR

Artikkel 15
AMK struktuur
15.1. AMK struktuuri määrab juhatus.
15.2. AMK liikmete initsiatiivil võib teatud majandus- või tegevusvaldkonna edendamiseks moodustada sektsioone.
15.3. AMK sektsioonid moodustatakse juhatuse poolt AMK liikmete avalduse alusel.
15.4. Sektsioon valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib sektsiooni tööd. Sektsiooni esimees asub ametisse pärast AMK juhatusepoolset kinnitamist.

VI. AMK ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

Artikkel 16
AMK lõppemine
16.1. AMK ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
16.2. AMK likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
16.3. AMK likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule isikule

Käesolev põhikiri on muudetud ja vastu võetud üldkoosoleku poolt 15.05.2015.

Ingrid Kuligina
Juhatuse liige

Alutaguse metsades on väga vaheldusrikas ja huvitav matkata?
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus  tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019
Ida-Virumaal on samuti uhked fjordid?
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?
Kas Sa teadsid, et...
Alutaguse metsades on väga vaheldusrikas ja huvitav matkata?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on Eesti kõige järvederohkem piirkond?

Ida-Virumaal Alutaguse vallas paikneb Kurtna järvestik, mis on Eestis unikaalne oma järverohkuse poolest. Siin 0li umbes 30. ruutkilomeetril 42 looduslikku …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris võitis konkursil Ida-Viru Uus Seiklus tiitli PARIM PIIRKONNA SEIKLUSLUGU 2019

Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris Kohtla-Järve ajalooliste töölisasunduste vahel tutvustab selle põneva tööstuslinna mitut palet. Matkale on oodatud …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Virumaal on samuti uhked fjordid?

Ida-Virumaa “fjordid” asuvad endises Aidu põlevkivikarjääris. Pealmaakaevandus alustas tööd 1974. a ja suleti 2012. a. Peale kaevandamise lõpetamist …

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Ida-Viru maakonda ümbritseb vesi kolmest küljest?

Loe edasi

Kas Sa teadsid, et...
Soovid veel Alutaguse kohta teada saada?

Külasta meie blogi.

Uuri edasi Alutaguse kohta

1/6